Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Ľudovít Havlovič: RAČA Z dejín a pamiatok obce


KOSTOLY:
Katolícky farský kostol sv. Filipa a Jakuba
Evanjelický kostol a. v.
Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

SOCHY:
Socha sv. Jána Nepomuckého
Socha sv. Floriána
Božia muka so sv. Urbanom

KRÍŽE:
Kamenný kríž pri farskom kostole
Kamenný kríž pod Rinzlami
Kamenný kríž pri Pastierni
Drevený kríž pri Leitbrunne
Brichtov kamenný kríž
Horný drevený kríž
Dolný drevený kríž
Horvátov drevený kríž

POMNÍKY:
Pomník padlým vojakom
Pomník Haluzického
Pomník oslobodenia

BUDOVY:
1 - Kúria na námestí
2 - Obecný hostinec „U troch zajacov“
3 - Kúria grófa Zichyho
4 - Kúria mariatálskych pavlínov
5 - Barónsky dom
6 - Katolícka fara a farský kostol
7 - Evanjelická fara a kostol
8 - Starý obecný dom
9 - Kúria - Weissfeilerov dom
10 - Kúria - dom Mórica Sprinzla
11 - Kúria - Židovský dom a modlitebňa
12 - Mizerácka vila
13 - Kuriálny dom - hostinec Raj
14 - Kúria - bývalý hostinec Peklo


KOSTOLY


Katolícky farský kostol sv. Filipa a Jakuba

Horný kostolKostol vznikol postupnou prestavbou, najskôr ako kaplnka na cintoríne.

V záznamoch z roku 1335 sa spomína sacerdos (kňaz) a z roku 1342 plebanus (farár). Kostol teda v osade či obci bol už v prvej polovici 14. storočia, aj keď prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1390. O staršom pôvode kostola svedčí i to, že veža sa v iných záznamoch uvádza už v roku 1306.

V roku 1508 bol kostol zasvätený úcte Všetkých svätých, neskôr sv. Leonardovi, podľa inej verzie Panne Márii.

Za reformácie bol kostol zabratý evanjelikmi, ktorí ho mali v držbe takmer 50 rokov. Presný dátum zabratia nie je známy. Medzi prvými duchovnými sa od roku 1580 uvádza reverend Ondrej Reis.

Sporné otázky medzi evanjelikmi a katolíkmi, týkajúce sa kostola, sa vyriešili až v roku 1637, keď zemepán František Keglevič de Buzin dal z obce vyhnať evanjelického kazateľa Rudolfa Müllera. Prvým katolíckym kňazom po navrátení kostola bol Tomáš Biela, kanonik Dómu sv. Martina v Bratislave, pôvodom Slovák.

V roku 1762 sa za pôsobenia farára Jána Rexu uskutočnila obnova kostola, oprava sanktuária a bol zadovážený nový hlavný oltár. Dôvodom opravy bolo podľa ústneho podania to, že z veľkého zvona na veži kostola sa odtrhlo srdce, prerazilo strop sanktuária a poškodilo hlavný oltár. Odvtedy je na klenbe stropu sanktuária v mieste prierazu vo veži vymurovaný znak kríža.

Farský kostol pred prestavbou - maľba z roku 1835

Za pôsobenia farára Adama Hájeka (1814 - 1857), dňa 1. mája 1844 bol kostol konsekrovaný a zasvätený apoštolom sv. Filipovi a Jakubovi, a dostal aj nový hlavný oltár.

Podľa nového liturgického kalendára sa sviatok patrónov farského kostola slávi 3. mája, hody sa slávia prvú nedeľu po tomto sviatku.

Farár Móric Alster (1862 - 1894) uskutočnil v roku 1888 svoj dávny zámer, keď dal kostol zväčšiť a prestavať do dnešnej podoby. Kostolná loď bola predĺžená o osem metrov a zvýšená o jeden meter. Celá prestavba a obnova bola uskutočnená za jeden rok.

Kostol je dlhý 26 metrov, široký 9 metrov, sanktuárium má dĺžku 9 metrov, výška lode po klenbu je 10 a pol metra, hlavný vstup (žobračina) bol zmenšený. Nový chór bol postavený z dreva.

Farský kostol po prestavbe - maľba R. Prechtla z roku 1890

V roku 1896 boli v sanktuáriu osadené vitrážne okná. V tom istom roku bola zo zbierok veriacich zakúpená polychrómovaná Krížová cesta.
V roku 1901, za pôsobenia farára Štefana Bezáka (1896 - 1908), bol hlavný oltár nahradený novým, 6 metrov výsokým oltárom novogotického tvaru.
V roku 1908 bol zakúpený a posvätený bočný oltár Božského srdca Ježišovho, v ktorého spodnej časti je Boží hrob.
Oltár z roku 1901 bol v roku 1949 nahradený terajším oltárom z kararského mramoru.Evanjelický kostol a. v.

Evanjelický kostol a. v.Pôvodne klasicistický kostol bol postavený v roku 1835, po tom, čo sa v roku 1834 osamostatnila račianska evanjelická obec od bratislavskej evanjelickej obce, hoci dejiny evanjelickej cirkvi v Rači siahajú omnoho hlbšie - do 2. polovice 16. storočia.

Povolenie na stavbu kostola a pozemok získali račianski evanjelici od grófa Antona Pálffyho.

Základný kameň položili 6. augusta 1834 a už 7. augusta sa začalo so stavbou. Staviteľom kostola bol Bohumil Pendl z Bratislavy, kostol bol postavený za 9 mesiacov. 17. mája 1835 kostol vysvätil Kristián Treml, senior z Bratislavy.

Na posviacke kostola sa zúčastnil i vtedajší katolícky farár, kanonik Adam Hájek, ktorý do farskej kroniky urobil o tom zápis. Priložil k nemu po nemecky, švabachom písanú pieseň, ktorá sa spievala pri posviacke chrámu.

Kostol bol postavený bez veže a mal vonkajšiu dĺžku 20 a pol metra, šírku 13 a pol metra a výšku po strechu 10 metrov. Prvým kazateľom v novom kostole bol Ján Pospich, ktorý v Rači žil až do svojej smrti v roku 1846.

Vojtech Polakovič: Evanjelický kostol s farou, akrylV roku 1905 - za pôsobenia Otta Schulzeho - bola ku kostolu pristavaná veža. Vežu projektoval architekt I. B. Kauser a postavil J. Terebes.
Na vežu boli 22. augusta 1905 umiestnené tri zvony, dar obetavých veriacich.

Evanjelický kostol a. v. - interiérVeľký zvon s váhou 710 kg dala odliať račišdorfská evanjelická obec a. v. zo zbierky veriacich. Stredný zvon vážil 334 kg a uliať ho dali Michal Wenzl starší a jeho manželka Juliana, rodená Folrichová. Malý zvon vážil 199 kg a uliať ho dali Pavel Gschweng starší a manželka Katarína, rodená Wenzlová, Pavel Gschweng mladší a manželka Róza, rodená Pražáková, Juliana Petschuchová, Bedrich Kompauer a manželka Juliana, rodená Gschwengová.

Vežové hodiny dodal Ferdinad Winkler z Bratislavy.

Súčasne so stavbou veže sa uskutočnila aj prestavba kostola do súčasného stavu. Posviacku veže a prestavby kostola vykonal 1. októbra 1905 biskup Baltik.

16. septembra 1918 boli dva menšie zvony a tiež veľké píšťaly z organa zabavené na vojenské účely.

Kostol je jednopriestorový sieňového typu na oválnom pôdoryse s predstavanou vežou na osi kostola. Interiér je po stranách členený pilastrami.

Na čelnej stene kostola vpravo sa nachádzajú dve pamätné tabule s menami padlých veriacich v I. a II. svetovej vojne.Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov v roku 1999Kostol bol postavený v roku 1937 ako náhrada za erdödyovskú kaplnku, ktorá bola súčasťou kúrie na námestí a slúžila až do roku 1935. Po rokoch vyjednávania (1931 - 1935) ju so súhlasom rímskej kúrie odpredali obci na stavbu nového obecného domu.

Obec poskytla na stavbu kostola náhradný pozemok na cintoríne a za obnos získaný z predaja bývalej kaplnky a dvoch k nej prislúchajúcich viníc sa 13. júla 1936 začalo so stavbou nového kostola.

Projekt kostola vyhotovil račiansky rodák, architekt František Krížik. Vzhľadom na novú výstavbu v obci, kde v tejto lokalite už vtedy stálo asi 300 nových domov, mal kostol slúžiť predovšetkým pre túto novobudovanú časť Rače. Zámer projektu bol, aby sa v budúcnosti kostol mohol rozšíriť prístavbou až pre 1000 ľudí.

Stavbu kostola realizovala firma Kroc z Bratislavy v priebehu jedného roka. Podľa návrhu architekta Berka oltár z kararského mramoru dodalo a postavilo Chrámové družstvo z Pelhřimova. Lavice do kostola sa použili zo zrušenej bývalej erdödyovskej kaplnky.

V novom kostole nad oltár umiestnili sochu Panny Márie Pomocnice kresťanov z bývalej kaplnky. Sochu dal vyhotovit ešte farár Móric Alster u pätikostolského sochára Albína Jirátka (posvätená bola 2. februára 1895).

Náklady na stavbu kostola predstavovali 171.140 Kč a oltár bol zakúpený za 9.460 Kč.

Posviacku nového kostola vykonal dňa 27. júna 1937 J. E. Michal Bubnič, rožňavský biskup, rodák z neďalekého Pajštúna, teraz Borinka, priateľ račištorfského farára, dekana Vojtecha Rudroffa (1908 - 1942).

V roku 1970 bolo sankutárium kostola upravené podľa II. vatikánskeho koncilu (oltár tvárou k ľudu). Pôvodný mramorový oltár prestavali tak, že sa zachovali všetky jeho časti.

Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov - interiér v roku 1968 Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov - interiér v roku 1970 Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov - interiér v roku 1996

V rokoch 1991 až 1996 bola uskutočnená rekonštrukcia kostola podľa návrhu architekta D. Bereca. Pôvodný oltár z roku 1937 a sochu Panny Márie Pomocnice kresťanov z roku 1895 odstránili a nahradili novým vybavením.

Konsekráciu obnoveného kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov 23. mája 1996 vykonal J. E. arcibiskup Mons. Ján Sokol, metropolita bratislavsko-trnavskej diecézy.

25. januára 2002 neznámy páchateľ odcudzil priamo z oltára kostola monštranciu so sviatosťou oltárnou. Aby sa takto znesvätený kostol mohol naďalej používať, uskutočnila sa 26. januára 2002 osobitná pobožnosť zmierenia s posviackou, ktorú vykonal generálny vikár Dominik Tóth, pomocný biskup bratislavsko-trnavskej diecézy.
SOCHY


Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha sv. Jána Nepomuckého bola postavená na námestí pred kúriou začiatkom 18. storočia. Stála nad sútokom dvoch potokov. Jeden priteká z Knižkovej doliny cez horný koniec (Alstrova ulica), druhý od Malej Bane cez Kopanice a začiatok dolného konca (ulica Pri vinohradoch).

Umiestnenie sochy sv. Jána na námestí v rokoch 1930 a 1935 zachytil na svojich obrazoch maliar Rače Vojtech Polakovič:

Námestie 1930, olej na sololite, 50x70 Námestie 1935, olej na sololite, 50x70


V roku 1753 grófka Terézia Erdödy založila fundáciu na údržbu sochy sv. Jána a na slúženie svätých omší ku cti tohoto svätca. Omše sa slúžili v bývalej kaplnke, ktorá bola súčasťou kúrie. Pri slávnosti procesii na sviatok Božieho Tela bol pri soche jeden zo štyroch oltárov.

V roku 1835 bola spísaná takáto fundačná listina týkajúca sa sochy sv. Jána:

Fundačná listina z roku 1835

   Mi Richtar, a Prisažný Obci Racsisdorfskej
          prítomnim uznavame svedomite, zse na stranku
          Swateho Jana Nepomuckeho v Mestečku temto
          stojicej statzii nasledowne fundaczie obetowane
          su, a sice:
          od neboheho Jana Czich staršeho Roku 1835
               osem zlatich we stribre tojest:              8 fl.
          od pritelu neboheho Jana Halinkovics, a
               jeho manželki Beti Luknar deset zl.    10 fl.

     Na ktere wnašej pritomnosti obetowane poručenstwi
          pritomne swedecztwi zpodpisi našima dawame.
          w Racsisdorfe dne 24 Aprila 1835.

                                             Joseph Bednaritz Richtar
                                             Florijan Lednar Prisažni
                                             Štefan Krampl Prisažni

     Per Christophorum Bednarikum
          Juratum NotariumV roku 1945 pred sochou sv. Jána pochovali vojakov Červenej armády, padlých v Rači pri prechode fronty (3. apríla 1945). Po vybudovaní centrálneho cintorína a pamätníka na Slavíne boli ich telesné pozostatky uložené tam.

Neskôr pred sochu postavili pomník, ktorý zaberal celý stred námestia.

V roku 1953 musela byť socha "z prevádzkových dôvodov" z námestia odstránená.
V záujme jej záchrany ju premiestnili k farskému kostolu.Socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána

Baroková socha sv. Floriána údajne pochádza z roku 1721 a pôvodne stála pred dnes už zbúranou tzv. Mizeráckou kúriou, ktorá bola majetkom Milosrdných bratov.

V súčasnosti sa socha nachádza na mieste, kde v roku 1732 svoje skazonosné dielo zavŕšil hrozný požiar, pri ktorom zhorelo 93 domov a zahynulo 7 ľudí.


Požiare sužovali obyvateľov obce veľmi často.

Druhý veľký požiar, kedy zhorelo 152 domov, vznikol 18. apríla 1861 na dolnom konci obce.

Dom za sochou sv. Floriána pochádza z polovice 17. storočia a nebol zasiahnutý žiadnym z požiarov. Je to jeden z najstarších v obci zachovaných domov.

Umiestnenie sochy sv. Floriána na dolnom konci zachytil na jednom zo svojich obrazov maliar Rače Vojtech Polakovič:

Dolný koniec, olej, 40x50

Koncom päťdesiatych rokov bola socha sv. Floriána "náhodne" zrútená a jej pozostatky sa uchovali v stodole račianskej fary.

V roku 1992 sochu z iniciatívy dobrovoľníkov hasičského zboru a za podpory Miestneho úradu Rača zreštaurovali a v pôvodnej podobe postavili na svoje miesto.Božia muka so sv. Urbanom


Božia muka so sochou sv. Urbana

Presný rok postavenia tejto božej muky, nachádzajúcej sa vo vinici nad Krasňanmi, sa z dostupných prameňov nepodarilo zistiť. Úcta k sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníctva, je však taká stará ako samo vinohradníctvo. Na tomto území vinohrady boli už za doby rímskych légií na Zadunajsku.

Socha sv. Urbana bola na božej muke umiestnená vo výklenku, ktorý od päťdesiatych rokov, kedy sochu odcudzili, zíva prázdnotou.

V roku 1993 dal vtedajší starosta Libor Pajdlhauser vyhotoviť a na božiu muku umiestniť bronzovú tabuľku s nápisom

Svätý Urban oroduj za nás
KRÍŽE


Kamenný kríž pri farskom kostole

Kamenný kríž pri farskom kostoleKríž dal v roku 1800 postaviť Ján Andrašovič s manželkou Klárou.

Najspodnejší podstavcový kameň je z roku 1888, keď bola za farára Mórica Alstera vykonaná aj prestavba kostola. Železná ohrada okolo kríža je z roku 1922.

Kríž pôvodne stál pod veľkým košatým javorom na úrovni fary, v terajšom parčíku. Do kostolného nádvoria kríž premiestnili pri úprave ulice a chodníkov.

Kríž bol renovovaný v roku 1939 a v roku 1988, vtedy mu dorobili aj chýbajúce ľavé rameno, odlomené v roku 1969 pri odstraňovaní stromov okolo kostola.
Kamenný kríž pod Rinzlami


Kamenný kríž pod RinzlamiKríž bol postavený v roku 1850 z prostriedkov fundácie, ktorú založila Katarína Dostálová, dcéra kováčskeho majstra Františka Dostála, syna račianskeho kováčskeho majstra Michala Dostála, ktorý bol v meruôsmych rokoch (1848 - 1849) náčelníkom dobrovoľníckej stráže národnej gardy v Rači.


Kríž sa nachádza za oplotením objektu Autobazár a autodielňa, predtým záhrady pri rodinnom dome záhradníka Krutila. Kedysi tu bol začiatok obce od Bratislavy, pri hlavnej ceste pod vinicami Rinzle, ktoré siahali až sem.


Nápis na kríži:


Chceli Kdo za mnou prijiti
zapri sebe sám a vezmi
Križ svuj a nasleduj mne
Mat. 16. K. 24. zv.
1878
Založila K. Dostál r. 1844


V roku 1930 pán Martin Lednár daroval ku krížu železnú ohradu.
Kamenný kríž pri Pastierni


Kríž pri Pastierni Kríž pri Pastierni

Pôvodný kríž bol postavený už v roku 1850 na konci obce pri hlavnej ceste do Svätého Jura.
V týchto miestach sa nachádzala obecná "Pastierňa" a podľa nej dostal názov aj tento kríž. Terajší kríž pochádza z roku 1908 a je na ňom nápis:

Klaniame sa Tebe, Pane Ježíši
Kriste a dobrorečíme Tebe
lebo krížom svojím svatým
si vykúpil svet.


Ku krížu sa viaže Fundačná listina č. 28, zo dňa 22. mája 1849, v ktorej sa uvádza, že

nebohá Julianna Ivaničová, rodená Habereiter,
obetovala 24 zlatých v striebre na kríž
pod "Dolnými Záhumenicami".


Podpísaní sú:

Richtár - Michal Lednár,
prísažný - Anton Gajer
a notár - Krištof Bednárik


V roku 1930 obecné zastupiteľstvo darovalo ku krížu pri svätojurskej ceste železnú ohradu.

Za krížom, smerom k Svätému Juru, pod vinohradmi (Kodnare a Zlatá noha), bola veľká lúka Komisárka, pažiť, na ktorej chlapci od jari do jesene hrávali futbal, ale i karty a iné hry.

Kúsok poniže kríža, smerom na juho-východ, pod železnicou, sa nachádzal veľký rybník, ďalšie obľúbené miesto, kde deti v lete trávili celé dni. Tu sa dalo kúpať, vylihovať v tieni vŕb, brodiť sa šachorinou, či plávať na vlastnoručne zhlobených "pltiach"...

V zime bola na pažiti pri kríži vynikajúca sánkovačka. Ak sa deti spustili zo strmého svahu vo viniciach Zlatá noha, prefrčali na sánkach cez celú Komisárku a skončili až dolu pri hradskej, pri starej rozložitej vŕbe pod Skalkou, strminou, ktorou sa hradská vinula pomedzi Horné a Dolné Táborky. A keď sa hradská prehupla cez kopec, pokračovala ďalej, popri Šúri a Pustom kostelíčku, až do Svätého Jura, do Grinavy a do Pezinka...
Drevený kríž pri Leitbrunne

Drevený kríž pri Leitbrunne Marianka, najstaršie pútnické miesto na Slovensku

Kríž bol postavený v roku 1816 v blízkosti studne, ktorú volali "Lajprún" a nachádza sa nad evanjelickým kostolom v časti nazývanej "Štrajcle" (Stupavská cesta).

Kríž sa nazýval aj Ruženský kríž a starali sa oň členovia Spolku svätého ruženca. Podľa fundačnej listiny z 8. apríla 1862 Ondrej Bordáč zložil 10. marca 1860 na opravu a zachovanie Ruženského kríža 5 zlatých. K tomuto krížá sa chodilo s procesiou na "Krížové dni", naposledy ešte v päťdesiatych rokoch. Stojí pri ceste, po ktorej chodili pútnici na púte do Marianky. Marianka je najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Hodnoverné historické záznamy o ňom existujú až od usadenia rehole paulínov v Mariatáli z roku 1377.
Brichtov kamenný kríž


Brychtov kamenný kríž

Kríž postavili na pamiatku tragickej smrti furmana Floriana Brichtu, ktorý asi okolo roku 1875 pri vezení fúry dreva z hory na strmej hlbokej ceste spadol pod kolesá voza a na mieste zahynul.

Kríž sa nachádza v lesoparku v blízkosti Malej bane v nadmorskej výške 360 metrov. Pôvodne stál nad hlbokou a strmou cestou, ktorá slúžila na zvoz dreva. Pôvodný kamenný kríž bol poškodený, mramorová tabuľa, na ktorej bola opísaná celá tragická udalosť, odstránená a reliéf zobrazujúci túto príhodu znehodnotený. Podľa informácií od Vladimíra Mészárosa ml., Poľovnícka spoločnosť Rača si pred dvomi rokmi dala za úlohu poškodený kamenný kríž zreštaurovať. Pôvodná tabuľa sa našla odložená u jedného Račana. Členovia spoločnosti pomník na jeseň 2005 zreštaurovali a osadili pôvodnou tabuľou, ktorú namaľovali ako za starých čias.

Po dokončení bol pomník za účasti členov spoločnosti opäť slávnostne vysvätený miestnym farárom.

Brichotov kríž - reštaurovanie v roku 2005 Brichotov kríž - po zreštaurovaní v roku 2005 Brichotov kríž - vysviacka na jeseň roku 2005 Brichotov kríž - po vysviacke na jeseň roku 2005

Brichtov kríž - súčasný stav

Fotografie poskytol Vladímír Mészáros ml.
Horný drevený kríž


Horný drevený krížPôvodný kríž bol postavený v roku 1815 a kedysi stál v lese pred rázcestím dvoch ciest vedúcich do Marianky. Jedna sa nazývala "Hlavná cesta" a druhú volali "Manina".


Hlavná cesta bola pre pútnikov najschodnejšia, najviac používaná a vyúsťovala v Marianke pri Svätej studni. Druhá cesta viedla okolo mariatálskeho pasienku a vyústila v Marianke na vrchu "Kalvária". Bola náročnejšia, i keď ju volali skratkou a vyhovovala viac mladším.


Rodina Orihelová z Rače postavila na pôvodnom mieste nový kríž, ktorého vysviacka sa uskutočnila 27. októbra 2002.
Dolný drevený kríž

Dolný drevený Červený kríž

Kríž bol postavený v roku 1815. Nachádza sa vo veľmi peknom lesnom prostredí, vybavenom na oddych v prírode a na rozptýlenie a hry detí. Je tu možné príjemne si oddýchnuť aj v prípade nepriazne počasia.

Areál oddychu na Červenom kríži - prístrešok Areál oddychu na Červenom kríži - húpačky a preliezačky pre deti

Okolo kríža vedie značkovaná cesta do Marianky.
Kríž aj celé priestranstvo je dobre udržiavané.
Horvátov drevený kríž


Drevený Horvátov krížKríž postavili v roku 1948 pri ceste na Biely kríž, za Slalomkou, na pamiatku tragickej smrti 21-ročného študenta medicíny Ivana Horváta z Rače, ktorý zahynul v silnej zime 25. februára 1948.


Opis tragickej udalosti v podaní jedného z účastníkov:

Bolo to jedného februárového rána roku 1948, keď vlaky pre množstvo snehu a záveje ostali zaviate pri Pezinku. Do školy sa nedalo dostať pre dopravnú kalamitu. Vtedy okrem vlaku nebolo iného dopravného prostriedku z Rače do Bratislavy.

Ako využiť voľný deň? Hneď vznikol nápad: "Poďme sa lyžovať!" Dohodla sa hodina stretnutia a hurá domov pre lyže. Takmer všetci, čo sme vtedy cestovávali vlakom, išli sme lyžovať. Udaný smer a cieľ bola horáreň "Biely kríž", kde bol horárom Viktor Kocmunda zo Svätého Jura. V horárni mal jednu miestnosť pre turistov, kde poskytoval aj malé občerstvenie, najmä v zime dobre padol horúci čaj.

Tu sa skupinky porozdeľovali podľa zdatnosti a pokračovalo sa v lyžovaní. Keď už bolo lyžovačky dosýta, bolo treba poberať sa i domov. Čas veľmi rýchle plynul a podaktorí ešte zostali. Len keď sa k večeru rozchýrila správa o smrti nášho priateľ, ktorý na spiatočnej ceste zahynul na vyčerpanosť, slabosť srdca a podchladenie.

POMNÍKY


Pomník padlým vojakom

Pomník padlým vojakom v I. a II. svetovej vojne

Kamenný mohylový pomník postavili v roku 1928 pri 10. výročí vzniku I. Československej republiky. Na pomníku sú uvedené mená obyvateľov Rače, ktorí padli v I. svetovej vojne 1914 - 1918.

Projekt pomníka vyhotovil račiansky rodák Jozef Mesároš a postavil ho račiansky rodák, staviteľ Ľudovít Ivanič.

Pri slávnosti odhalenia pomníka 28. októbra 1928 boli zasadené tri lipy, ktoré sa nachádzajú za pomníkom. O tento pomník sa zaslúžilo vtedajšie obecné zastupiteľstvo, ako aj darcovia, projektant a staviteľ.

Po II. svetovej vojne na pomník umiestnili tabuľu s menami občanov Rače, ktorí padli za II. svetovej vojny 1939 - 1945, ako i za Slovenského národného povstania 1944.

Pomník sa nachádza v parku na Detvianskej ulici.
Park v roku 1992 nazvali "Park ústavy Slovenskej republiky".


MY SME PADLI, ABY STE VY MOHLI ŽIŤ

     Andrašovič Jozef     1891      Lopašovský Pavel     1882
       Bednarič Lukač     1896          Luknár František 1884
        Beladič František 1895          Luknár František 1896
        Beladič Jozef     1893        Macháček Štefan    1896
         Benčič Jozef     1891        Marhofer Mathias   1891
       Borovský Jozef     1887           Matuš Jozef     1879
        Brychta František 1893           Matuš Matej     1895
        Brychta Jozef     1884           Matuš Rudolf    1893
        Brychta Ludovít   1889           Matuš Šimon     1866
        Brychta Michal    1877         Menczer Samuel    1890
       Budovský Štefan    1887          Molnár František 1875
           Cích Alojz     1887         Novotný František 1877
           Cích Ludovít   1891     Pajdlhauser Gabriel   1897
           Cích Ludovít   1897           Palič Ludoví    1894
          Dadam Mathias   1893           Palič Vojtech   1896
          Dadam Paul      1879          Paulík Ján       1889
         Drgala Štefan    1894          Paulík Karol     1887
       Ďurďovič František 1892           Pergl Jakub     1887
         Fekete Gabriel   1893           Peško Peter     1894
         Fekete Ondrej    1892       Petschuch Gustav    1877
         Fekete Štefan    1887       Petschuch Christof  1887
          Fiala František 1888       Polakovič Benjamín  1883
       Gschweng Gottlieb  1891       Polakovič Gabriel   1892
       Gschweng Jozef     1894       Polakovič Michal    1879
       Gschweng Julius    1882           Rajma Ludovít   1886
       Gschweng Mathias   1896          Rigler Michal    1881
       Gschweng Paul      1895       Rukriegel Ferdinand 1891
       Gschweng Štefan    1889       Strokendl Michal    1893
      Haberland Jozef     1886        Sučanský Štefan    1895
       Havlovič Jozef     1883          Šebela Michal    1895
     Halinkovič Jakub     1894            Šebo Ján       1894
     Halinkovič Ludovít   1892          Šedivý Jozef     1884
     Halinkovič Michal    1887         Varečka Jozef     1879
         Khandl Ján       1891             Vik Jozef     1895
         Khandl Jozef     1885            Vrba Anton     1891
         Khandl Štefan    1876            Vrba František 1894
          Kohút Štefan    1886            Vrba Ján       1887
        Kolarik Anton     1892            Vrba Jozef     1898
      Krajčovič František 1889            Weng Andreas   1895
         Krampl Jakub     1894            Weng Eduard    1894
         Krampl Jozef     1882            Weng Paul      1872
         Krampl Lukač     1885           Wencl Ferdinand 1894
         Krampl Rudolf    1887           Wencl Gustáv    1893
      Krištofič Jozef     1887           Wencl Michal    1884
         Lednár František 1882           Wencl Paul      1870
         Lednár Ludovít   1895           Wencl Paul      1892
         Lednár Matej     1882           Würfl František 1881
        Letenay Tomáš     1886        Zachuber Koloman   1896
   Lichtenstein Julius    1888          Zvozil Gabriel   1872
                                         Žitný Benedikt  1888


NA VEČNÚ PAMIATKU PADLÝCH VOJAKOV
A PARTIZÁNOV V II. ODBOJI ZA OSLOBODENIE
ČSR V ROKOCH 1939 - 1945

       Bednarič Michal    1920       Lukačovič Štefan    1918
         Bajbar Jozef     1926           Matuš Ludovít   1920
       Hrdlička Jozef     1920         Poláček Karol     1925
         Hroták Štefan    1922          Štefek František 1915
         Janata František 1924          Thurzo Jozef     1913
          Krist Jozef     1916            Wild Pavel     1928
         Luknár Ondrej    1916           Zeman Karol     1926
         Ivanič Augustín  1922           Žitný Jozef     1907


V UPOMIENKU SVOJIM                                 S VĎAKOU
      PADLÝM VENUJE                            PADLÝM RAČANOM
                      OBEC                                     OBNOVILA M. Č. RAČA
        28. októbra 1928                                              1998Pomník Haluzického

Pomník Viktora Haluzického Reliéf sv. Huberta, patróna poľovníkov, na pomníku Viktora Haluzického

Kamenný mohylový pomník postavili v roku 1941 na Zálistku v lese nad Račou na pamiatku tragickej smrti poľovníka Viktora Haluzického, ktorého na tomto mieste 5. apríla 1941 zastrelil pytliak Pišta Skala.

Opis udalosti podľa žijúceho pamätníka:

Poľovník objavil pytliaka vo svojom poľovnom revíri a vyzval ho, aby opustil revír. Pytliak na jeho výzvu reagoval streľbou, poľovníka smrteľne zranil a utiekol. Naháňačka pytliaka-vraha trvala asi mesiac. Do akcie bolo okrem veľkého počtu žandárov zapojené aj vojsko (19. 4. 1941).

Výsledkom tejto naháňačky boli ďalší dvaja mŕtvi. Pri prestrelke s pytliakom bol zastrelený žandársky strážca Kollár, v Stupave omylom zastrelili mäsiara a bolo aj niekoľko ranených. Za udanie pytliaka-vraha bola vypísaná odmena 5.000 Ks, ale nepodarilo sa ho dostať živého. Bol zastrelený vo svätojurských horách nad Neštichom, aj to na základe zrady svojho komplica.


Pôvodný reliéf patróna poľovníkov svätého Huberta bol odcudzený. Klub slovenských turistov - Železničiar Bratislava osadil v apríli 2000 na pomník novú tabuľu s reliéfom.

Priestor okolo pomníka je upravený, vhodný na oddych.
Pomník oslobodenia

Pomník padlým vojakom v I. a II. svetovej vojne

Hliníkový pomník na pamiatku oslobodenia Rače 4. apríla 1945 od sochára Pavla Chrtaňa a architekta Miloša Gašparca s názvom „Vychádzajúce slnko“, bol postavený v parku pri cintoríne v šesťdesiatych rokoch.

V roku 1998 pri príležitosti 150. výročia meruôsmych rokov 1848 - 1849 uskutočnili celkovú rekonštrukciu parku, pri ktorej pomník oslobodenia odstránili.

Podľa projektu pre úpravu parku má byť v priestore zrušeného pomníka umiestnená busta Jozefa Miloslava Hurbana.

V priestore a na okolí terajšieho parku sa v meruôsmych rokoch rozprestieral tábor dobrovoľníkov presunutých sem zo Záhoria a z Rače v počte 1500 mužov, z toho jedna stotina Račanov. Na skladaní prísahy boli prítomní aj Ľudevít Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban.
Budovy


1 - Kúria na námestí č. 1 a 2, bez erbu

Vojtech Polakovič: Námestie 1935, olej na sololite, 50x70

Vojtech Polakovič: Pohľad z námestia na horný koniec, olej

Kúria a kaplnka na námestí, stav v roku 1935

Žiaci I. tr. štátnej školy v kúrii na nám., učiteľ a riaditeľ L. Izák

Je to rozsiahla kúria, ktorú dostávali za zásluhy a služby od panovníka.

Súčasťou kúrie bola aj kaplnka. Podľa zápisov kúria stála už v 15. storočí.
Bola veľakrát prestavovaná a jej posledná podoba je z druhej polovice 18. storočia.

Z jej (najznámejších) obyvateľov boli:

V 16. stor. gróf Siegfried Kolonich (Kolonič), rytier zlatej ostrohy a poradca kráľa Maximiliána I. Bol prísny evanjelik a počas jeho života kaplnka slúžila ako prvý evanjelický kostol.

V 17. stor. gróf František Keglevič de Buzin, ktorý 14. júna 1629 vrátil farský kostol katolíkom, ktorý bol v čase reformácie zabratý protestantmi. Rodový erb Keglevičov sa dostal aj do obecnej pečate.

V 18. stor. gróf Juraj Erdödy, sudca kráľovskej kúrie. Jeho manželka Terézia rodená Esterházy, darovala kaplnku aj s dvoma vinicami v roku 1756 katolíckej cirkvi a založila k nej aj základinu.

Kúria striedala svojich majiteľov, ktorí ju po častiach získali aj kúpou.

Po prvej svetovej vojne v roku 1919 bola v jednej časti kúrie zriadená štátna ľudová Masarykova škola, ktorá tam bola až do postavenie novej školy v roku 1934, teraz gymnázium Školských bratov na Čachtickej ul.

Kúria - objekt č. 1 do terajšej podoby bol zrekonštruovaný koncom 20. stor. spoločnosťou Heineken Slovensko.

Nezrekonštruovaná časť kúrie objekt č. 2 patrí MČ Rača.
Sídlil tam Bytofond a Matrika.
2 - Obecný hostinec „U troch zajacov“ na námestí č. 3

Vojtech Polakovič: Gazdovská zastávka, olej na sololite, 50x70

Vojtech Polakovič: Súčasné námestie, olej, 59x90

Obecný hostinec „U troch zajacov“ na námestí č. 3

Patrí medzi najstaršie domy na námestí.

Pred I. svetovou vojnou mal hostinec v prenájme František Krížik.
Od roku 1882 v zadnej časti mal sídlo aj Dobrovoľný hasičský zbor.
V roku 1924 objekt od obce odkúpil Karol Mezsároš a doteraz je rod Mezsárošovcov jeho vlastníkom.

Stará časť objektu má takmer zachovaný pôvodný tvar.

V roku 1939 bolo v zadnej časti objektu zriadené kino, ktoré slúžilo až do roku 1941, kedy bol postavený nový kultúrny dom A. Hlinku a v ňom bolo aj kino, neskôr známe pod názvom kino „Nádej“.
3 - Kúria grófa Zichyho s rodovým erbom, Alstrova ulica č. 171
V 19. stor. to bolo súkromné sídlo, ktoré v roku 1856 odkúpili pre cirkevnú školu. Tento objekt ako škola slúžil plných 80 rokov. Do roku 1931 ako cirkevná - obecná, ľudová škola a potom až do roku 1935 ako štátna meštianska škola.

Od roku 1935 bola v nej zriadená ÚVODA - detská opatrovňa, ktorú spravovali rádové sestry až do roku 1950. Po zrušení kláštorov ako Štátna materská škola až do roku 1991. Potom budovu dostal Inštitút školských bratov Jána de La Sealle, ktorí spravujú ZŠ na Detvianskej ul. a cirkevné gymnázium na Čachtickej ul.

K objektu starej školy patrila aj „Katolícka budova“ (teraz na jej mieste stojí objekt klubu KDH). Pôvodne to bol objekt konských stajní, ktorí prestavali na spoločenskú miestnosť s javiskom. Zároveň objekt slúžil pre školu a telovýchovnú organizáciu Orol, ako telocvičňa. Toto bol jediný objekt v Rači až do roku 1941 pre kultúrno-spoločenské podujatia (divadlá, zábavy, akadémie, telocvičňa, pre všetku spolkovú činnosť a pod.).
4 - Kúria mariatálskych pavlínov, Alstrova ulica č. 153
V 19. stor. to bolo už súkromné sídlo, ktoré v roku 1858 odkúpili pre evanjelickú faru a školu. V roku 1935 vo dvore postavili novú evanjelickú školu, na ktorej sa až do roku 1945 vyučovalo po nemecky. Po roku 1945 slúžila ako základná škola a osobitná škola. Neskôr tam bola umiestnená Základná umelecká škola, teraz je objekt vrátený v rámci reštitúcie evanjelickej cirkvi.
5 - Barónsky dom s Pálfyovským erbom, Alstrova ulica č. 94

Vojtech Polakovič: Horný koniec, olej, 50x60 (vľavo Barónsky dom)

O tomto objekte sa nezachovali žiadne písomnosti.

Podľa erbu na dome patril pôvodne rodu Pálfyovcov, ktorí boli aj patrónmi farského kostola až do roku 1939. V 19. stor. bol sídlom baróna Karola Névery de Neverics. O ňom sa zachoval len zápis, že dal bezúročnú pôžičku na opravu školy, po požiari.

Ďalej sa spomína dobrosrdečnosť pani barónky, ktorá venovala do farského kostola veľký luster a p. farárovi Alsterovi darovala nový misál pre bohoslužobné úkony. Dcérka a pani barónka sú pochované na cintoríne v Rači, kde majú svoje pomníky. Ako posledná sa spomína, avšak len v ústnom podaní, barónka Hedervayová.

Po prvej svetovej vojne a vzniku I. ČSR, v jednej miestnosti barónskeho objektu bola umiestnená aj jedna triedy meštianskej školy, ktorá tam bola až do postavenia novej školy v roku 1934.

Neskôr objekt získala rodina Lednárová.

Objekt je odkúpený súkromnou spoločnosťou a nachádza sa vo veľmi zlom - dezolátnom stave. Bolo by vhodné zachovať aspoň veľký erb, ktorý je na budove.
6 - Katolícka fara a farský kostol, Alstrova ulica č. 121

Vojtech Polakovič: Pred farou rk kostola, olej, 40x50R. Prechtl: Farský kostol a fara 1890

Podľa zápisov vo farskej kroniky budova fary sa spomína už v roku 1342, teda skôr ako sú záznamy o kostole.

V priestoroch farského kostola a jeho okolia bol pôvodne cintorín, čo je dokladované v zápisoch a vykopávkami. Na cintoríne bola pôvodne len kaplnka, ktorá postupne bola prestavaná na kostol.

V zápisoch sa spomína ako prvé zasvätenie kostola „Všetkým svätým“.
Postupne kostol prestavali do gotického slohu a zasvätený bol Panne Márii.

Za kráľa Ľudovíta, po úpravách kostola, bol zasvätený sv. Leonardovi, ktorého bol kráľ veľkým ctiteľom.

Zasvätenie farského kostola sv. apoštolom Filipovi a Jakubovi sa uskutočnilo spolu s konsekráciou kostola 1. mája 1844 za pôsobenia p. farára Adama Hájeka,
ktorý tu pôsobil 43 rokov a odtiaľto odišiel za kanonika do Bratislavy.

3. mája na mená týchto apoštolov sa slávia v Rači hody.

Do terajšieho stavu kostol bol prestavaný a zväčšený v roku 1888 - 1889 za pôsobenia pána farára Mórica Alstera, slovenského rodoľuba, podpredsedu SSV, spoluzakladateľa Matice Slovenskej a ctiteľa našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. V Rači pôsobil 33 rokov a je pochovaný na tunajšom cintoríne.
7 - Evanjelická fara a kostol, Alstrova ulicaVojtetch Polakovič: Evanjelický kostol, olej, 50x60

Na mieste terajšej evanjelickej fary v roku 1812 postavili prvú evanjelickú školu. Kostol bol postavený v roku 1835, ale bez veže a zvonov, ako to dovoľovalo vtedajšie nariadenie. Veža bola pristavaná až v roku 1905.
8 - Starý obecný dom, Alstrova ulica č. 158Pôvodne to bola kúria, alebo zemiansky dom.

Do roku 1937 objekt slúžil ako Obecný dom v Račištorfe a byt notára.
Po postavení nového Obecného domu na námestí bol odpredaný pre účely rodinného domu.
9 - Kúria - Weissfeilerov dom naproti Zichyho kúrie

Weissfeilerov dom, Alstrova ulica, Račištorf 1939

Stál naproti Zichyho kúrie - starej školy. Teraz je tam vyústenie Jurkovičovej ul. na Alstrovu ulicu.
Nezachovali sa žiadne písomné údaje o tomto objekte.V 20. storočí ho poznáme ako dom obývaný židovskou rodinou Weissfeiler, podľa ktorej ho aj pomenovali. Rodina sa živila vinohradníctvom a mäsiarstvom.

Vnučky Ivona a Madla z tejto rodiny žijú v Izraeli a boli tu už dva krát na návšteve vo svojom rodisku.
10 - Kúria - dom Mórica Sprinzla, na nám. a začiatku ulíc Detvianska a Pri vinohradoch

Vojtech Polokovič: Námestie 1930, olej na sololite, 50x70
Teraz sú tam postavené objekty Villa Víno Rača, a. s. - (bývalé JRD Rača), bývalé kino Nádej a Družstevný dom RAČAN. Podľa dostupných záznamov objekt v 19. storočí patril statkárovi Móricovi Sprinzlovi, kde mal svoje reprezentačné sídlo. Okrem toho vlastnil majer vo Vajnoroch - Sprinzlov majer.

Vo februári 1939 bol celý objekt od p. Sprinzla odkúpený a bolo založené Družstvo s.r.o. pre stavbu katolíckeho kultúrneho domu A. Hlinku v Račištorfe. V rokoch 1939-1941 bol postavený nový objekt (bývalé kino Nádej), bolo prestavané námestie a ulica Detvianska do terajšieho stavu.
11 - Kúria - Židovský dom a modlitebňa, Pri vinohradoch

Vojtech Polakovič: Pohľad na dolný koniec, akryl na sololite, 40x50  (pohľad od námestia, v pozadí Židovský dom)

Vojtech Polakovič: Starý židovský kostol, olej, 40x50

Patril rodine Weissfeiler (boli dvaja bratia).

Pôvodne to bola rozsiahla stavba, ku ktorej bola aj samostatná cesta „Ulička“ z nádražia cez park, kde je pomník „Padlých“ a pomedzi terajšie rodinné domy až do brány kúrie, ktorá stálana ul. Pri vinohradoch, kde je teraz samoobslužná predajňa REMA 1000.

O tomto objekte sa nezachovali žiadne písomné informácie, okrem toho,
že v 20. stor. ho vlastnila židovská komunita v Rači.
12 - Mizerácka vila, Pri vinohradoch č. 75Vojtech Polakovič: Kúria milosrdných bratov, olej, 40x50

Pôvodná kúria stála v uličnej zástavbe, ktorú zbúrali a na jej mieste stojí nový rodinný dom v záhradke. Koho bola vlastníctvom sa nezachovalo, ale dostala ju ako dar rehoľa Milosrdných bratov z Bratislavy.

V 20. stor. v pôvodnom objekte kúrie bol obchodík s miešaným tovarom, ktorý mala rodina Ratkovských. Je doklad, na ktorom sa uvádza, že menovaný ako svoju poslednú vôľu - závet, dáva zo svojho majetku na údržbu sochy sv. Floriána, ktorá stála pred kúriou.

Nie sú žiadne údaje ani o vile nachádzajúcej sa v záhrade. Poznáme ju len tak, že za tam bola za I. ČSR četnícka stanica. Sú dokonca dohady, že vilu mohol projektovať arch. Dušan Jurkovič.
13 - Kuriálny dom - hostinec Raj, Detvianska ulica č. 11
Nezachovali sa žiadne písomné údaje.

Je známe, že už začiatkom 20. stor. to bol hostinec s veľkou záhradou a sálou vo dvore, kde hrávali „Stražanovci“ bábkové divadlá s lutkami veľkosti 80 cm. Patril rodine Brychtovej, ktorá ho prenajímala. Na mieste pôvodnej záhrady, kde bol aj tanečný priestor, stojí rodinný dom MUDr. Hlaváča.
14 - Kúria - bývalý hostinec Peklo, Púchovská cesta


Hostinec bol zbúraný pri rozširovaní cesty č. 502 - Púchovská cesta.

Podľa zachovaných údajov to bol vlastne majer, ktorý patril Pálfyovcom. Pôvodne tam bol zájazdový hostinec s názvom „U zeleného stromu“. Bol to ubytovací hostinec najmä pre furmanov, kde sa postarali aj o ustajnenie koní.

Koncom 19. stor. hostinec odkúpila rodina Wallnerovcov, ktorí pochádzali z dolného Rakúska a boli správcami na grófskych majetkoch v Rači.

V roku 1919 majer a hostinec už pod názvom Peklo odkúpil Tomáš Sedramac (podľa údajov jeho syna Miloša Sedramča a dcéry Anči Sedramacovej).

Ako posledný známy majiteľ bol pán Khandl.

Keď v roku 1840 začala premávka konskej železnice na trati Bratislava-Trnava, dva krát za deň, pri železničnej stanici v Rači bola prepriahacia stanica koní pre ťahanie vlaku, tzv. “koňka“.

V rokoch meruôsmych (1848-1849) v priestoroch, kde sa teraz nachádza park „Ústavy SR“ a pomník „Padlých“ boli ubytovaní hurbanovskí dobrovoľníci v počte 1500 mužov, ktorí boli sem presídlení zo Stupavy. Z toho jedna stotina boli račanskí dobrovoľníci.

Dobrovoľníci tu aj skladali prísahu za prítomnosti Štúra, Hurbana a Hodžu.

(Z publikácie Ľudovít Havlovič: „RAČA Z dejín a pamiatok obce“. Vydavateľstvo FB, Bratislava, 2002)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára